كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
آخرين ويرايش زیرصفحه
آخرين ويرايش سایت
آزمونهای داخلی
آلبوم تصاوير
اخبار شهرستان لنجان
اخباردانشگاه
اوقات شرعي
بازديدها
برنامه ریزی آموزش
پژوهش و فن آوری
پژوهش و فناوری اطلاعات
پیوند به سایتهای مفید
پیوند به صفحات داخلی
پیوند های مفید پیام نور
تقويم
تماس با دانشگاه
روابط عمومی
زمان ديجيتال سرور
علمی فرهنگی
کلاسها
ورود
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخباردانشگاه
راهنمای ارزشیابی
راهنمای ارزشیابی اساتید
ارزشیابی اساتید ارزشیابی اساتید نیمسال بهار98 دانشگاه پیام نوردر نظر دارد در راستای اجرای بند 2 ماده 2 آئین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی ، کیفیت تدریس اساتید در نیمسال دوم سال تحصیلی98-97 را از طریق نظر خواهی از دانشجویان در سیستم گلستان از تاریخ 1/2/98 لغایت 1/3/98 ارزیابی نماید.
باسمه تعالی
           دانشگاه پیام نوردر نظر دارد در راستای اجرای بند  2 ماده 2 آئین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی ، کیفیت  تدریس اساتید  در نیمسال دوم سال تحصیلی98-97 را از طریق نظر خواهی از دانشجویان در سیستم گلستان از تاریخ 1/2/98  لغایت 1/3/98  ارزیابی نماید.
           بر اساس بند 6 دستورالعمل اجرای ارزشیابی اساتید مربوط به نیمسال دوم  سال  تحصیلی 98-97 دانشجویانی مجاز به ارزشیابی استاد هستند  که گزینه بله را برای حضور در کلاس درس آن استاد انتخاب کرده باشند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر