كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار برگزاری کلاسها
کلاسهای اقای سعیدی
قابل توجه تمامی دانشجویانی که دروس اخذ شده انها واحد عملی دارد
کلاس جبرانی مبانی جامعه شناسی رشته حسابداری
جلسه توجیهی پایان نامه خانم رمضانی
کلاسهای آقای سعیدی در رشته علوم تربیتی
کلاسهای عملی خانم احدی نژاد
کلاسهای تجارت 1 و مدنی 1
کلاسهای دکتر رستمی در رشته حقوق
حقوق مدنی 6
کلاس آیین دادرسی کیفری 2
کلاس فارسی دکتر جوزی
سيرانديشه هاي سياسي وتحول نهادهاي اداري
زبان تخصصی 1 رشته مدیریت دولتی
کلاسهای 29 بهمن دکتر دلیرپور در رشته های حقوق و علوم سیاسی
بيشتر